Antwerpen : 014 72 94 68

Privacy

1.Voorwerp

Deze privacy policy is opgesteld door  ARDEOS BVBA, met maatschappelijke zetel te Azalealaan, 3 2275 Lille, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.109.343 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website: www.ardeos.be (hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Met “persoonsgegevens” wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.

 

2.Welke gegevens verzamelen wij?

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

 • · het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
 • · het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zicht te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;
 • · het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;
 • · alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.

Wij verzamelen bovendien de volgende gegevens:

In het geval de gebruiker het contactformulier ingevuld heeft , verzamelen wij ook volgende gegevens :

 • naam en voornaam
 • beroep
 • producten waarin interesse is
 • postcode
 • telefoonnummer
 • elke andere informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld , via de tekstzone “ Opmerking”

In het geval de gebruiker zich ingeschreven heeft op het platform My Ardeos ( My Broker) zijn volgende gegevens  gevraagd:

 • Email adres
 • Naam, voornaam
 • Geboortedatum

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.

 

3.Wijze van gegevensverzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:

 • · Contactformulier
 • Registatie op My Broker

De gegevens worden direct bij  de gebruikers verzamelt.

 

4.Doeleneinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

 • · het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
  • · het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
  • · het versturen van nieuwsbrieven
  • · het versturen van promotiemateriaal;
  • · het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
  • · het realiseren van statistieken;
   • · het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
   • · informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
   • · commerciële prospectie;
   • · toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.
   • · de gebruiker toegang verlenen aan de digitale service My Broker ( via My Ardeos)

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Gebruik van navigatie-informatie voor statistische doeleinden

Wanneer u de site raadpleegt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

het IP-adres dat u tijdens uw verbinding is toegekend
de datum en het uur waarop u de site hebt geraadpleegd
de geraadpleegde pagina’s
de browser die u gebruikt
het platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd
de zoekmotor en sleutelwoorden die u gebruikt om de site terug te vinden

Deze gegevens worden enkel bijgehouden om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de site te meten en verbeteringen aan te brengen.

5.Rechtsgrondslagen en Gerechtvaardigde belangen

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn als volgt :

 • de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde het recht heeft zijn toestemming in te trekken (zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming in het gedrang komt);
 • verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde;
 • verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie “contactgegevens” in deze Privacy Policy).

Door toegang te verkrijgen tot de Website en door deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de vermelde informatie en aanvaardt hij voorliggend Handvest. Dit heeft tevens tot gevolg dat de gebruiker er uitdrukkelijk mee instemt dat de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonsgegevens, die door de gebruiker werden gecommuniceerd via de Website en/of ter gelegenheid van de diensten die door de Website worden aangeboden, verzamelt en verwerkt met het oog op de vermelde doelstellingen (punt 4), dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in huidig Handvest.

 

6.Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

Persoonlijke gegevens van klanten worden bewaard gedurende 40 jaar na het einde van elk contract. Met betrekking tot personen die het Klantendossier en het Privacybeleid hebben ondertekend, maar niet op producten hebben ingeschreven, zullen Persoonlijke gegevens worden vernietigd 12 maanden na de ondertekening van het Beleid.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

7.Uitoefening van rechten

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen het gebruik van, of verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens op bepaalde gronden. Gelieve ons te contacteren op het op het in punt 12 van dit beleid vermelde adres, met bewijs van uw identiteit door een kopie van uw identiteitskaart, met al uw verzoeken of als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van toegangs-, rectificatie-, verwijderings-, beperkings-, bezwaar- of portabiliteitsrechten in overeenstemming met AVG of de Belgische Privacywetten.

8.Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

Wij kunnen Persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

 1. Externe dienstverleners zoals verzekeringsmaatschappijen, experts, computersysteem dienstverleners, support, hosting, drukkerijen en andere soortgelijke externe leveranciers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten.
 2. Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij een rechtszaak of een wettelijke verplichting.
 3. Andere derden met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen in verband met een huidige of toekomstige reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot al onze activiteiten of een deel daarvan.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

9.Gebruik en beheer van cookies

I.Algemene principes

Huidig artikel geeft informatie met betrekking tot het gebruik van cookies op de Website.

Het huidige beleid met betrekking tot het beheer van cookies is van toepassing op de Website. Deze worden beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Website gebruikt cookies teneinde de navigatie meer nauwkeurig en betrouwbaar te maken. Bepaalde van deze cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van de Website, anderen laten toe de ervaring van de gebruiker te verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn dermate geconfigureerd dat cookies op automatische wijze aanvaard worden. Indien de gebruiker het beheer ervan wenst te personaliseren, dient hij de instellingen van zijn webbrowser te wijzigen. Hij zal meer informatie vinden met betrekking tot dit onderwerp onder het punt “beheer van de cookies” van de huidige bepaling.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker op uitdrukkelijke wijze zijn toestemming met het hierna beschreven beheer van de cookies.

II.Definitie van cookies

Een « cookie » is een gegevensbestand of tekstbestand dat de server van een Website tijdelijk of permanent zal opslaan op het toestel van de gebruiker (harde schijf van zijn computer, tablet, smartphone of ieder ander gelijkaardig toestel) door gebruik te maken van de browser van de gebruiker. De cookies kunnen tevens worden geïnstalleerd door derden waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.

De cookies bewaren bepaalde informatie, zoals taalvoorkeuren van de bezoekers of de inhoud van het winkelmandje. Andere cookies bewaren statistieken die betrekking hebben op de gebruikers van de Website of zorgen ervoor dat grafieken correct worden weergegeven en dat de applicaties op de website naar behoren werken. Nog andere cookies laten toe dat de inhoud en/of de publiciteit van de Website worden aangepast aan de gebruiker.

III.Geldigheidsduur van een cookie

Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessiecookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslaan op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.

In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslaan.

IV.Algemene doeleinden van cookies

De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle surfervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.

Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

V.Het beheer van de cookies.

De meerderheid van de browsers zijn dermate ingesteld dat zij op automatische wijze cookies aanvaarden, maar alle browsers laten toe de instellingen te personaliseren in functie van de voorkeuren van de gebruiker.

Indien de gebruiker niet wenst dat de Website cookies op zijn computer/mobiel toestel plaatst, kan hij de cookies makkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De gebruiker kan zijn browser eveneens programmeren zodat hem een melding wordt verstuurd wanneer hij een cookie ontvangt, zodat de gebruiker kan beslissen om deze al dan niet te aanvaarden.

Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst de blokkeren en/of beheren, kan hij dit doen door de volgend link te volgen, gelieerd aan zijn browser:

InternetExplorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

VI.Soorten cookies

 1. Technische cookies

Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:

 • De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
 • Formulieren invullen
 • Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
 • De toegang tot de website beveiligen

Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

 1. Functionele cookies

Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

Deze cookies laten het volgende mogelijk:

 • Diensen op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)
 • Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
 • Informatie verzamelen uit online formulieren
 • Statistieken opstellen
 • Het gebruik van de website analyseren

Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereisen het gebruik ervan geen toestemming.

 1. Publicitaire cookies

Deze cookies gaan uw surfgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses.

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van localisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van u locatie.

Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen laten slechts toe uw toestel te identificeren.

Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

 1. Analytische cookies

Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien nodig verbeteren.

Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw surfervaring te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem.

 1. Cookies van sociale media

 

Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslaan op uw toestel en indien u aan de sociale media aangelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.

Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte ervan na te gaan.

Facebook https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track
Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370
 1. Cookies afkomstig van derden

Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslaan. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht waarvan de cookies uitgaan.

10.Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen.

De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.

 

11.Bezwaren en klachten

Als de gebruiker wenst te reageren op een van de praktijken die in dit beleid worden beschreven, is het raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het onderstaand adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat, 35 1000 Brussel, Tel. + 32 2 274 48 00 Fax. + 32 2 274 48 35   mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen wordt de gebruiker verzocht het volgende adres van de gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

12.Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

Per e-mail: info.nl@ardeos.be.
Via post: ARDEOS BVBA, Azalealaan, 3 – 2275 Lille.

13.Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht.

De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van geschil: Antwerpen.

Deze versie van de Privacy Policy dateert van 14/05/2019