Antwerpen : 014 72 94 68

MIFID

Sinds 1 mei 2015 zijn de “gedragsregels AssurMiFID” van toepassing. Zij vinden hun oorsprong in de van 30 juli 2013, ook TWIN PEAKS II genoemd. Deze gedragsregels versterken de bescherming van de gebruikers van de financiële producten en diensten, alsook de bevoegdheden van de Autoriteit voor de Financiële diensten en Markten, ook FSMA genoemd en de draagwijdte van verschillende regelingen.

De gedragsregels “assurMiFID”
De context
Sinds 1 mei 2015 zijn de “gedragsregels AssurMiFID” van toepassing.
Zij vinden hun oorsprong in de van 30 juli 2013, ook TWIN PEAKS II genoemd. Deze
gedragsregels versterken de bescherming van de gebruikers van de financiële
producten en diensten, alsook de bevoegdheden van de Autoriteit voor de
Financiële diensten en Markten, ook FSMA genoemd en de draagwijdte van
verschillende regelingen.
Om deze wet, TWIN PEAKS II, te respecteren, is ons kantoor verplicht om u de
volgende informatie te verstrekken:
Wie zijn wij?
BVBA Ardeos
Azalealaan 7
2275 Lille
Telefoon: 014/72.94.68
Fax: 014/72.96.57
E-mail: info.nl@ardeos.be
Website: www.ardeos.be
Erkenningsnummer FSMA: 108 247 A
Ondernemingsnummer: 0833.109.343
Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 108.247 A in
het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA,
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op
de website van de FSMA op www.fsma.be.
Wij zijn steeds tot uw dienst in beide landstalen, het Frans en het Nederlands.
U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, de fax, de mail, uw
klantenzone et op onze website.
Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in
1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 –
info@ombudsman.as -www.ombudsman.as
De door ons kantoor voorgestelde producten en diensten.
Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
De BVBA Ardeos biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de
werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten,
het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het
sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de
uitvoering ervan.
Tekst Site BVBA Ardeos 13 02 2019 v2
2
Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken:
• Ongevallen;
• Ziekte
• Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
• Casco rollend spoorwegmaterieel;
• Luchtvaartuigcasco;
• Casco zee- en binnenschepen;
• Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle
andere goederen;
• Brand en natuurevenementen;
• Andere schade aan goederen;
• Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) motorrijtuigen;
• Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) luchtvaartuigen;
• Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) zee- en binnenschepen;
• Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.);
• Krediet;
• Borgtocht;
• Diverse geldelijke verliezen;
• Rechtsbijstand;
• Hulpverlening;
• Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met
uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
• Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met
beleggingsfondsen;
• Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met
beleggingsfondsen;
• Kapitalisatieverrichtingen;
• Beheer van collectieve pensioenfondsen.
Op de pagina “documenten” van onze site vindt u alle documenten betreffende de
verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt evenals de voorwaarden en
respectieve dekkingen en dit per verzekeringsmaatschappij.
Alle informatie in verband met de aard en de risico’s van de spaar- en
beleggingsverzekeringen zijn ter beschikking op de financiële informatiefiches die
u terugvindt onder de volgende linken: tak 21 en tak 23.
Onze vergoedingen
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een
vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u
als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de
verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende
verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.
Voor meer informatie contacteer ons kantoor.
Tekst Site BVBA Ardeos 13 02 2019 v2
3
Het is ook mogelijk dat wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een
vergoeding van u als klant ontvangen.
In overeenkomst met de gangbare wetgeving, heeft ons kantoor een
vergoedingspolitiek opgesteld. Bijkomende informatie over deze politiek zal u
bezorgd worden op een duurzame drager na een eenvoudige vraag.
Onze belangenconflictenbeleid.
1. Wetgevend kader
Sinds 1 mei 2015 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun
wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van
de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van
de FSMA en diverse bepalingen. Verder werden deze gedragsregels opgenomen in
de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014, aangepast door de wet van
6 december 2018 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europese
Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de
algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd
door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant
bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
Op basis van voorgaande heeft ons kantoor een beleid in verband met het beheer
van de belangenconflicten opgesteld, waarvan onderhavig document en
samenvatting is. Dit laatste document is beschikbaar op onze website. Een
exemplaar van ons volledig beleid kan bekomen worden op ons kantoor.
2. Welke belangenconflicten?
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste fase
de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden
personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake
belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze kantoren.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de
situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen
van de klant worden geschaad. Het gaat om:
• Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste
van de cliënt;
• Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de
dienst of transactie;
• Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan.
• Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
Tekst Site BVBA Ardeos 13 02 2019 v2
4
• Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere
persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van
verzekeringsbemiddeling.
• Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in
stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
• Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van
minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons
kantoor.
3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?
Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van
de klant primeert.
Het gaat onder meer om:
• Een interne instructienota;
• Een aangepast verloningsbeleid;
• Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen
m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken
kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten.
• Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis
van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde
dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van
de belangen van de klant;
• Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
• Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen
verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor
aangepast en/of geactualiseerd worden.
4. Wat is de procedure?

Identificatie
belangenconflict
Kan MiFID
grondwet
nageleefd worden?
Neen GEEN dienstverlening
Ja Volstaan
maatregelen
van beheer ?
Ja Dienstverlening
Neen Specifieke
transparantie
Dienstverlening
Tekst Site BVBA Ardeos 13 02 2019 v2
5
5. Specifieke transparantie
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden
kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard
en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing
kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.