Antwerpen : 014 72 94 68

IDD

De gedragsregels “IDD”

De context

De wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen heeft de gedragsregels AssurMiFID ingevoerd in de verzekeringsmarkt.

Deze zijn sinds 1 mei 2015 van toepassing op het Belgische grondgebied.

Door de wet 6 december 2018 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europese Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie zijn deze gedragsregels opgenomen in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Hierdoor spreken we nu over de IDD-gedragsregels waarbij IDD staat voor Insurance Distribution Directive.

Om deze wetgeving te respecteren, is ons kantoor verplicht om u de volgende informatie te verstrekken:

Wie zijn wij?

BV Ardeos
Azalealaan 7
2275 Lille
Telefoon: 014/72.94.68
Fax: 014/72.96.57
E-mail: info.nl@ardeos.be
Website: www.ardeos.be
Erkenningsnummer FSMA: 108 247 A
Ondernemingsnummer: 0833.109.343

Wij zijn ingeschreven als distributeur van verzekeringen onder het nummer 108 247 A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.

Wij zijn steeds tot uw dienst in beide landstalen, het Frans en het Nederlands.

U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, de fax, de mail, uw klantenzone et op onze website.

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – info@ombudsman-insurance.be – https://www.ombudsman-insurance.be/nl.

De door ons kantoor voorgestelde producten en diensten.

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

De BV Ardeos biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan.

Deze diensten zijn omschreven in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen.

Als verzekeringsbemiddelingsdiensten worden beschouwd één of meerdere van de volgende diensten, wanneer zij één of meerdere verzekeringsovereenkomst(en) betreffen:

U kan bij ons terecht voor de volgende verzekeringen :

Op de pagina “documenten” van onze site vindt u alle documenten betreffende de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt evenals de voorwaarden en respectieve dekkingen en dit per verzekeringsmaatschappij.

Alle informatie in verband met de aard en de risico’s van de spaar- en beleggingsverzekeringen zijn ter beschikking op de financiële informatiefiches die u terugvindt onder de volgende linken: tak 21 en tak 23.

Onze vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Het is ook mogelijk dat wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant ontvangen.

In overeenkomst met de gangbare wetgeving, heeft ons kantoor een vergoedingspolitiek opgesteld. Bijkomende informatie over deze politiek zal u bezorgd worden op een duurzame drager na een eenvoudige vraag.

Onze belangenconflictenbeleid.

1. Wetgevend kader

Het belangenconflictenbeleid in de verzekeringswereld vind haar oorsprong in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten.

Deze wetgeving voorziet onder andere de verplichting voor de verzekeringsdistributeurs om een dergelijks beleidsnota op te stellen en om alles in het werk te stellen om deze operationeel te houden.

Dit beleid moet uitgeschreven zijn.

Verder zijn alle medewerkers van ons kantoor op de hoogte gebracht van dit beleid door middel van een instructienota.

De wettelijke regeling in verband met de belangenconflicten is een aanvulling op de fundamentele gedragsregel. Deze regel wordt door de medewerkers van ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Op basis van voorgaande heeft ons kantoor een beleid in verband met het beheer van de belangenconflicten opgesteld, waarvan de volgende tekst een samenvatting is.

Een exemplaar van ons volledig beleid kan bekomen worden op ons kantoor.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste fase de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen :

Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze kantoren.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze organisatorische of administratieve maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden om een belangenconflict te vermijden, zal u schriftelijk of op een andere duurzame drager geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict.

De uiteindelijke gevolg dat gegeven moet worden deze sinds met betrekking tot het belangenconflict zal u steeds toekomen.

Wanneer een specifiek belangenconflict niet vermeden kan worden, dan kan het zijn dat ons kantoor de vraag van de klant zal weigeren om diens belangen te vrijwaren.

U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.